تعبیر خواب بازو | تعبیرخواب بازو | tabire khab

تعبیر خواب بازو,تعبیر خواب بازوی راست,تعبیر خواب بازوبند,تعبیر خواب بازو گرفتن,تعبیر خواب بازوی کبود,تعبیر خواب بازوی چپ,تعبیر خواب بازو خونی,تعبیر خواب بازو Persian,تعبیر خواب زخم بازو,تعبیر خواب گاز گرفتن بازو,تعبیر خواب بوسیدن بازو,تعبیر خواب دیدن بازو,تعبیر خواب زخم روی بازو,تعبیر خواب زخم شدن بازو

تعبیر خواب بازو , تعبیر خواب بازوی راست , تعبیر خواب بازوبند

خواب بازو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بازو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بازو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بازو را مطالعه نمایید و متوجه شوید بازو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بازو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن بازو ، شش چیز است

برادر – فرزند – شریک – دوست – پسرعمو – همسایه

تعبیر خواب بازو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب بازو ، برادر و فرزند و دوست مورد اعتماد است

تعبیر خواب بازو قوی ، سود است

تعبیر خواب بازو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب بازوی چپ ، فرزند است

تعبیر خواب بازوی راست ، برادر است

تعبیر خواب بازو از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بازوی خودتان ، پذیرفتن کارهای مشکل است

تعبیر خواب دیدن بازوی کوچک ، خوشرویی با مردم است

تعبیر خواب دیدن بازوی پر مو ، پیشرفت در امور کاری است

تعبیر خواب دیدن بازوی شکسته ، مشکل در ارتباط با اطرافیان است

تعبیر خواب بازو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن بازوی قطع شده ، جدایی است

تعبیر خواب قطع کردن بازوی کسی ، جدایی از همسر و فریب است

تعبیر خواب بازو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بازوهای خودتان ، یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان .

تعبیر خواب شما بازوهای قشنگی دارید ، رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت .

تعبیر خواب بازوهای شما پر از مو است ، ثروتمند خواهید شد .

تعبیر خواب بازوی شما بلند است ، یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

تعبیر خواب بازوی شما کوچک است ، پول فراوان است

تعبیر خواب بازوهای خیلی نازک ، بزودی پولدار می شوید .

 تعبیر خواب بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند ، شادی و رضایت است

تعبیر خواب بازوهای شما را قطع می کنند ، یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .

تعبیر خواب بازوهای شما درد می کند ، نتایج بد در کارها است

تعبیر خواب بازوی شما کثیف است ، غم بزرگ است

تعبیر خواب یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است ، مشاجره است

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است ، شوهرش را از دست می دهد .

تعبیر خواب بازوی شما ضرب دیده ، یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .

تعبیر خواب بازوی راست شما قطع شده است ، مرگ یک مرد در فامیل است

تعبیر خواب بازوی چپ شما قطع شده است ، مرگ یک زن در فامیل است

تعبیر خواب بازوی شما می شکند ، خطرهای بزرگ در آینده نزدیک است

تعبیر خواب یک بیماری پوستی روی بازو ، شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

تعبیر خواب بازوی شما کک و مک دارد ، باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید

تعبیر خواب بازو | بازو در خواب دیدن | تعبیر خواب